O nas

NIP :6292391601
REGON :240886740
KRS:0000301248

Statut Stowarzyszenia

Zarząd 

STOWARZYSZENIE ,,DAR SERCA” powstało w kwietniu 2008r.

Główne cele statutowe to:

 • podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,
 • działalność charytatywna na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym           poprzez:
 • wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,
 • organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • ochrona i promocja zdrowia ,
 • podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym oraz ekologicznym,
 • promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym.

Najważniejsze projekty  zrealizowane   w 2014 r.:

,,Świetlica środowiskowa z programem profilaktycznym”  – ul. Karola  Adamieckiego 12   w Dąbrowie Górniczej. Opieką świetlicy środowiskowej  KRAINA PRZYJAŹNI  objęte były dzieci w wieku od 6 do 18 lat . Świetlica zapewniała  podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, wycieczki turystyczne i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia były organizowane w sposób ciągły. W świetlicy stworzyliśmy warunki do wyrównywania zaległości szkolnych i rozwoju możliwości dzieci. Zorganizowane zostały  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące deficyty rozwojowe.

Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Polskiej Akcji Humanitarnej  i środków własnych pozyskanych   w ramach 1% i darowizn.

,,Zimowa Akademia Rozmaitości”

Głównym celem projektu było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. W proponowanych w projekcie zajęciach wzięło udział około 90 dzieci w wieku 6-18 lat  z Dąbrowy Górniczej objętych opieką Stowarzyszenia. Udział w proponowanych formach aktywności dostarczył uczestnikom pozytywne bodźce do prawidłowego rozwoju psychospołecznego oraz wzmocnił w nich istniejący  potencjał.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

 

,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”

W projekcie wzięło udział 106 dzieci w wieku 6-18 lat  z terenu Dąbrowy Górniczej    z dzielnic Gołonóg, Centrum.  Głównym celem było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu  jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas  wakacji.

Udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach    z ciekawymi ludźmi wzbogaca umysły dzieci i uwrażliwia je  na piękno i tajemniczość otaczającego świata.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego   w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

 

,,Warsztaty wrażliwości” – Grupę docelową projektu ,,Warsztaty wrażliwości”, stanowiły  dzieci  objęte  opieką Stowarzyszenia.  Główne cele to: rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, organizacja czasu wolnego dzieci        i młodzieży. W realizacji zadania wzięło udział ponad 60 dzieci w wieku 6-18 lat    z Dąbrowy Górniczej , które przejawiały też zdolności artystyczne                        i były ciekawe otaczającego ich świata. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania w pracowniach tematycznych: teatralnej, plastycznej,  uczestniczyły w interaktywnych audycjach muzycznych.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie  Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

 

,,Akademia Rozmaitości”. Celem projektu była organizacja zajęć pozaszkolnych służących nabyciu przez uczestników projektu umiejętności społecznych, umiejętności radzenia sobie                          z sytuacją kryzysową. A przede wszystkim: promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji, kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy, od uzależnień, rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, organizacja czasu wolnego dzieci     i młodzieży.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

 

,, Akademia Zdrowego Dzieciaka”  Celem  projektu  jest poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia , w tym zdrowego odżywiania  podopiecznych świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI. Dzieci uczyły się samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków. Poznały  różne rodzaje ziół i ich zastosowanie w kuchni. Tworzą świetlicową książkę kucharską.   Realizacja projektu trwa od X 2014 r. do VI 2015 r.

Źródło finansowania:  Projekt finansowany był przy udziale środków  Fundacji TESCO DZIECIOM  , środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn

Zbiórka publiczna. W okresie od 04.11.2013 r.- 30.04.2014 r., w oparciu o  zezwolenie Prezydenta Miasta Dąbrowa  nr WSO –I.5311.8.2013, Stowarzyszenie ,,Dar Serca”  przeprowadziło zbiórkę publiczną    w formie sprzedaży cegiełek oraz dobrowolnych wpłat na konto założone osobno dla  zbiórki publicznej. Celem zbiórki było  zebranie środków finansowych na organizację wypoczynku dla dzieci.

Podczas zbiórki zebraliśmy  kwotę 10 615 zł. Środki   zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu 18 dąbrowskich dzieci na ,,zielone szkoły” z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz  na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji.

Od X 2014 r. do 30 IX 2015 r.  prowadzimy kolejną zbiórkę publiczną GRAJ    I POMAGAJ, która   została zgłoszona  w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji  i otrzymała  nr  2014/955/OR . Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych  na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na ,,zielone szkoły”, z rodzin  znajdujących się   w trudnej sytuacji materialnej.