KRAINA PRZYJAŹNI

Pracownicy placówki wsparcia dziennego :

Marta Wilczyńska- wychowawca/kierownik

Anna Surowiec- wychowawca

Anna Wierzbowska- wychowawca

Dorota Klejnot- pedagog/koordynator

tel. kontaktowy : 505272808

 Ś wietlica jest czynna od godziny 13.30 do godz. 17.30.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D barny o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulamin świetlicy, aby wszyscy, którzy z niej korzystają czuli się bezpiecznie.