Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „DAR SERCA”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 1. a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r., Nr 79,   poz. 855  z  późn. zm.)
 2. b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.( Dz.U.   Nr 96,  poz. 873 i 874 z 2003 r. z  późn. zm.).)
  c) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121,  poz. 591 z 1994 r.)
  d) niniejszego statutu.

 

 • 2

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE „DAR SERCA” w dalszych

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto  Dąbrowa Górnicza. Terenem działania        jest Rzeczpospolita Polska.

 

3.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

 

4.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji   o podobnych celach.

 

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 

 1. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 1. Stowarzyszenie  używa pieczęci z napisem:

STOWARZYSZENIE „DAR SERCA”.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • 1

 

1.Celem Stowarzyszenia jest:

 1. a)            podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej,
 2. b)            działalność charytatywna na rzecz  rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej    a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 3. c)            działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 4. d)            prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, również  wśród dzieci niepełnosprawnych;
 5. e)            przeciwdziałanie patologiom społecznym  poprzez:

– wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych  patologią,

– organizację krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych,

–         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 1. f)              podejmowanie działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 2. g)            podejmowanie działań o charakterze kulturalno- edukacyjnym;
 3. h)            podejmowanie działań o charakterze ekologicznym;
 4. i)              ochrona i promocja zdrowia;
 5. j)              upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich ;
 6. k)            promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych ryzykiem socjalnym;
 7. l)              upowszechnianie wolontariatu jako metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób  znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
 8. m)          promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej;
 9. n)             organizacja pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 2. a)            akcje wychowawcze, projekty, seminaria, szkolenia, warsztaty, spotkania dzieci                             i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców,
 3. b)      opracowanie i wydawanie materiałów  profilaktycznych i wychowawczych,
 4. c)      prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
 5. d)      podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi,
 6. e)      wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym punktów przedszkolnych,  przedszkoli, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 7. f)        tworzenie  klubów wsparcia dla  osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 8. g)      pracę wychowawczą  pozaszkolną, w tym organizację wypoczynku zimowego                       i letniego,
 9. h)      wspieranie i propagowanie działalności  edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej,
 10. i)        organizowanie imprez o charakterze historycznym, regionalnym, ekologicznym, poetycko- muzycznym, filozoficznym, prorodzinnym,  prozdrowotnym, europejskim                 w celu pożytecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
 11. j)        tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych   ludzi;
 12. k)      działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci;
 13. l)        wdrażanie idei instytucji europejskich oraz korzystanie ze środków  pomocowych;

ł)     organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy lub pragnących podnieść swoje kwalifikacje;

 1. m)    wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych; społecznych  i innych mających na celu popularyzację idei samorządności;
 2. n)  podejmowanie inicjatyw o charakterze ekologicznym;
 3. o)  wspieranie i organizowanie wymiany doświadczeń edukacyjno – wychowawczych pomiędzy szkołami i organizacjami krajów Unii Europejskiej.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

4.Stowarzyszenie prowadzi  nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:

 1. a)      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (między innymi: tworzenie warunków dla realizowania , wspierania inicjatyw społecznych; wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, ekologicznej, tworzenie  klubów wsparcia dla  osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej);
 2. b)      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  (między innymi : prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego  dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci , działalność związana  z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną);
 3. c)      Pozostała działalność wydawnicza (opracowanie i wydawanie materiałów  profilaktycznych   i wychowawczych);
 4. d)      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (między innymi :  organizacja akcji wychowawczych, projektów, seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań dzieci     i młodzieży oraz ich wychowawców i rodziców);
 5. e)      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ( tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi –  między innymi :  organizacja kursów  i zajęć w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki służących rozwojowi osób z grup objętych pomocą.);
 6. f)        Działalność wspomagająca edukację ( doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność                         w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 7. g)      Działalność obiektów kulturalnych( działalność  świetlic środowiskowych);
 8. h)      Działalność organizatorów turystyki (upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację imprez i wycieczek turystycznych);
 9. i)        Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (Upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kolonii, zimowisk, obozów);
 10. j)        Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu);
 11. k)      Opieka dzienna nad dziećmi ( organizacja opieki dziennej nad dziećmi również dziećmi  niepełnosprawnymi);
 12. l)        Wychowanie przedszkolne (wspieranie rozwoju dzieci poprzez organizację przedszkoli).

 

5.Stowarzyszenie prowadzi  odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:

 1. a)      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (Upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kolonii, zimowisk, obozów);
 2. b)      Wychowanie przedszkolne (wspieranie rozwoju dzieci poprzez organizację przedszkoli);
 3. c)      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ( tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi –  między innymi :  organizacja kursów  i zajęć w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki służących rozwojowi osób z grup objętych pomocą.);
 4. d)      Działalność wspomagająca edukację ( doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność                         w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

 

 1. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie jest dzielony między członków Stowarzyszenia

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie jest dzielony między członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 1

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

 

 1. Członkostwo mogą uzyskać również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Jest ono otwarte dla wszystkich, którzy podzielają idee Stowarzyszenia, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość czy poglądy polityczne.

 

 1. W skład członków zwyczajnych przyjmuje kandydatów – Zarząd Stowarzyszenia, na  podstawie złożonej pisemnej deklaracji, skierowanej do Zarządu. Decyzję o przyjęciu   podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

 

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która bierze czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia oraz opłaca na bieżąco składki członkowskie.

 

 • 2

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • głosować na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 • brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia;
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
 • brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,             rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 1. Członek wspierający ma prawo:
 • brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.

 

 1. Członek wspierający jest zobowiązany do:
 • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

 

6.Członkiem honorowym może zostać osoba zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania na jej terytorium, szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia.

 

7.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

8.Członek honorowy ma prawo brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.

 

9.Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi mogą z głosem doradczym uczestniczyć w pracach władz Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 

 • 3

 

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
 3. b) wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek przez okres roku,
 •   na pisemny wniosek  1/3 członków Stowarzyszenia
 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

 • 1

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie Członków,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna.

 

2.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery  lata a ich wybór      odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  do  głosowania.

 

 1. Członkowie władz stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej i Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 • 2

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok  przez Zarząd

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków  co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest  zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. b) uchwalanie zmian statutu,
 4. c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. f) uchwalanie budżetu,
 8. g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

 1. h) uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki
 2. i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 3. j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 4. k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

 1. l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 1. m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 

 • 3

 

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie       z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

 1. Zarząd składa się z  2  do 4 osób w tym: prezesa i wiceprezesa. Wybiera ich  Walne Zebranie Członków  spośród swoich członków. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 2. a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. h) przyjmowanie i skreślanie członków.

 

 

 • 4

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają między sobą przewodniczącego.
 2. a) Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,                               w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 3. b) składanie wniosków z kontroli do Zarządu, który winien odpowiedzieć w terminie wyznaczonym,
 4. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
 5. d) składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu Stowarzyszenia,
 6. e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6.W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zebranie  Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 

 • 1

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. a) ze składek członkowskich,
 3. b) darowizn, sponsoringu, spadków, zapisów,
 4. c) dotacji i ofiarności publicznej,
 5. d)  zasądzonych nawiązek sądowych orzekanych przez sądy w sprawach karnych.

 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie i w kasie  Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli                         w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu i pełnomocnika.
 • 2
 1. W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:
 2. a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji                            w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,                                    z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. d)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 • 1

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach. oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.