Podsumowanie projektu – ,,W krainie emocji”


W świetlicy środowiskowej Kraina Przyjaźni realizowany był projekt ,,W krainie emocji ”
o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym. Zajęcia odbywały się od października
2021r. do czerwca 2022r. .
Celem zajęć była poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego wychowanków.
Tematyka zajęć oraz poziom trudności przygotowanych aktywności dostosowany był do
wieku uczestników. Skupiliśmy się na treściach dotyczących: rozpoznawania emocji.
Rozmawialiśmy o szacunku, przyjaźni, o cechach dobrego przyjaciela, życzliwości,
wrażliwości, empatii, tolerancji i akceptacji, o prawach dziecka. Uczestnicy poznawali dobre
maniery, rozmawialiśmy o roli tradycji oraz o rodzinie.
Podczas realizacji programu zastosowane były różnorodne metody i formy pracy
z wychowankiem, które stanowiły źródło edukacji i dobrej zabawy.
Kształtowaliśmy umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji.
Rozwijaliśmy zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób.
Kształtowaliśmy
umiejętności radzenia sobie z emocjami. Wzmacnialiśmy poczucie własnej wartości u
każdego z uczestników zajęć. Rozwijaliśmy słownictwo określające różne stany emocjonalne
i uczuciowe np.: zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp,
Rozwijaliśmy umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi,
radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Podopieczni wzięli udział w konkursie
plastycznym z wykorzystaniem arteterapii- ,, Ja i moje emocje”
W czasie Święta Rodziny odbyło się podsumowanie projektu- Gala Talentów- prezentacja
przedstawienia oraz wernisaż prac plastycznych